طوطی به همه چیز نوک می زند . این کار در حقیقت به منزله حس کردن و شناخت

اشیای پیرامون صورت می گیرد و باید میان نوک زدن و گاز گرفتن تفاوت قائل شد . زیرا

که نوک زدن در حقیقت یکی از راه هایی است که طوطی بوسیله آن سعی می کند تا

خصوصیات اشیای پیرامون خود را کشف کند ، همانطور که آدمی نیز با لمس کردن اشیا

سعی می کند آنها را حس کرده و بشناسد ، طوطی نیز با نوک زدن میله چوبی داخل

قفس سعی می کند میزان محکمی انرا بسنجد.طوطی هایی نظیر کاسکو قبل از اینکه

روی دست شما بنشینند ، ممکن است به دست شما نوک بزنند . در چنین حالتی

پرنده می خواهد ببیند که آیا دست شما برای ایستادن وی جای محکمی است به

همین خاطر باید اجازه بدهید که این کار را انجام بدهد و اصلا نترسید و دست خود را

نکشید تا خاطره بدی در ذهنش نقش نبندد در غیر اینصورت برای بارهای بعد مشکلتر

روی دست شما خواهد آمد .

اگر نوک زدن دردناک بود باید به او بگویید نه ! این کار را نکن ! و سپس دست خود را

کشیده و برای لحظاتی پرنده را به حال خود رها کنید ، اما به هیچ وجه سعی نکنید که

دست خود را محکم به عقب بکشید و داد و هوار کنید ، به گونه ای که این کار برای

طوطی جالب شود و تبدیل به بازی گردد و طوطی بخواهد این کار را تکرار کند تا

عکس العمل شما را ببیند .

نویسنده محسن